Berru

78 – Berru

78 – Berru

78 – Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz Berr (iyilik eden) Rahim (esirgeyen) ancak O’dur.” (Tur/28) Mevlamız bize bol kazançlar ihsan eylemektedir. Bire on,…