1- Fatiha Suresi

[Mekkidir, yedi âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hamd, alemlerin rabbi Allah’a: 2- Rahmandır, rahîmdir, 3- Din gününün sahibidir. 4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. 5- Bize doğru yolu göster, 6- Nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; 7- Gazaba uğramışların da değil, sapıkların da.

2- Bakara Suresi

[Medenidir, ikiyüz seksen altı âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Tokvâ sahiplerine yol göstericidir. 3- Onlar, gaybe inanırlar, namaz kılarlar, rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını yoksullara harcarlar. 4- Onlar, sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilenlere de; ahirete de iyice inanmışardır. 5- Onlardır rablerinden […]

3- Âl-i İmran Suresi

[İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir.] (İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i İmran adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Öyle bir Allah’tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder. 3- Kitabı, sana gerçek ve ellerinde bulunanı […]

4- Nisa Suresi

[Medenîdir, yüz yetmiş altı âyettir.] (Yüz yetmiş altı âyettir. 58. âyetle 176. âyeti Mekkîdir, öbürleri Medenîdir. Kadınlara ait hükümler, bu sûrede bulunduğu için kadın anlamına nisâ adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey insanlar, sizi tek bir candan yarattı, o canın eşini de ondan yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın türetti. Sakının Allah’tan […]

5- Maide Suresi

[Medenîdir, yüz yirmi âyettir.] (Yüz yirmi âyettir. Medenîdir, ancak 3. âyetin “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak Müslümanlığı verdim de hoşnut oldum” kısmı, Vidâ haccında, arefe günü inmiştir. Hükme ait son âyettir. Sûrede, İsa Peygamberin duasıyla, gökten, içinde yemekler bulunan bir sofra indiği anlatıldığı cihetle sofra ve yemek anlamına gelen […]

6- En’âm Suresi

[Mekkîdir, yüz altmış beş âyettir.] (Yüz altmış beş âyettir. 91. âyetten itibaren üç âyetle 151. âyetten itibaren üç âyet yani altı âyet, İbn-i Abbas’a göre Medenîdir. Ka’b oğlu Ubeyy, İkrime ve Katâde’ye göre bütün sûre Mekkîdir ve geceleyin vahyedilmiştir. İçinde küçük baş ve koca baş hayvanlara ait hükümlerden bahsedildiği için bu anlama gelen En’âm adıyla […]

7- Â’raf Suresi

[Mekkîdir, ikiyüz altı âyettir.] (İki yüz altı âyettir. Yalnız 163. âyeti Medenîdir. Sûrede A’râf adı verilen yerden bahsedildiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm sâd. 2- Bu bir kitaptır ki insanları onunla korkutman, inananlara da öğüt vermen için sana indirildi; bu yüzden yüreğinde bir sıkıntı, göğsünde bir darlık […]

8- Enfâl Suresi

[Medenîdir, yetmiş beş âyettir.] (Yetmiş beş âyettir. 30. âyetten itibaren yedi âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu yedi âyet Mekkîdir. Savaş ganîmetlerinden bahsedildiği için Enfâl adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Sana harp ganîmetlerinin hükmünü sorarlar. De ki: Ganîmetler, Allah’ın ve Peygamberindir. Artık Allah’tan sakının ve aranızı ıslah edin ve inanmışsanız Allah’a ve […]

9- Tevbe Suresi

[Medenîdir, yüzyirmi dokuz âyettir.] (Yüz yirmi dokuz âyettir. Bâzılarına göre sondaki iki âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu sûre hicretin dokuzuncu yılında vahyedilmiştir. Mekke, sekizinci yılda fethedilmiş ve Hz. Peygamber onuncu yılda Vidâ haccını eda etmişti. Katâde ve Mücâhid’e göre Hz. Muhammed (s.a.a)’e Medine’de vahyedilen son sûre bu sûredir. İçinde tövbeden bahsedildiği cihetle Tövbe sûresi […]

10- Yunus Suresi

[Mekkîdir, yüz dokuz âyettir.] (Yüz dokuz âyettir. 93-96. âyetlerden başka bütün âyetleri Mekkîdir. Bâzılarına göre 40. âyeti de Museviler hakkındadır ve Medenîdir. İçinde Yunus Peygamberin adı geçtiği ve ümmetinin bağışlandığı bildirildiği için Yunus sûresi adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ, işte hükmü kesin ve gerçek olan kitabın âyetleri. 2- İnsanları […]