İNSANİYET MEKTEBİ – Şehid Üstad Murtaza Mutahhari

İNSANİYET MEKTEBİ – Şehid Üstad Murtaza Mutahhari Kitabı kategorisinden bölüm bölüm okumak için tıklayınız Çeviren : Abdullah SELİM Berâe Yayınları 1986 Ankara ÖNSÖZ Hitap etmeyi düşündüğümüz okuyucu kitlenin aslî beslenme kaynağı bellidir. Temel prensibimiz, yayınlıya-cağımız eserlerin muhtevasının bu aslî kaynağın göster­diği doğrultuda olmasıdır. Okuyucuya fazla bir şey kazandırmayan, onun prati­ğine katkıda bulunmayan, onları aslî kaynaktan […]

ŞEHİD ÜSTAD MUTAHHARİ’NİN HAYATI

ŞEHİD ÜSTAD MUTAHHARİ’NİN HAYATI Mutahhari, 1919 yılında Horasan iline bağlı Feriman kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası bu ilde herkesin saygı duyduğu büyük din alimlerinden merhum Şeyh Muhammed Hüseyn Mutahhari’dir. Mütahhari ilk öğrenimine Feriman Medresesinde baş­lamış, 1932 yılında henüz 12 yaşında iken Meşhed’e gide­rek İslâmî ilimlerin ilk eğitimi ile mantık, felsefe, İslâm hukuku ve Arap edebiyatı eğitimini […]

GEREKSİZ İNKÂRLAR

GEREKSİZ İNKÂRLAR Bismillahirrahmanirrahim İlmin üç safhası olduğu yolunda hadis vardır. İnsan ilmin ilk safhasında kibir ve gurur duyar. Bilgisinin gös­terişi onun aklını başından alır; kendisini her şeyden ve herkesten daha büyük zanneder. «Bu safha, bilince aşın bir tutkuyla bağlanıldığı ve bilinçsel görüşün savunuldu­ğu bencillik safhasıdır.» İkinci safhada bilgisi artmış yeni şeyler öğrenmiş­tir. Yaratılışın göz kamaştırıcı […]

TEVBE-1

TEVBE-1 Bismillahirrahmanirrahim Bir önceki bahsimiz ibadet ve dua hakkında idi. İki önce arz etmiştim ki; eğer ibadet ve ubudiyet (Kulluk) doğru bir şekilde gerçekleşirse, ister istemez insanın Zatı akidesi ilahi’ye gerçek bir yakınlığını gerektirecektir, insan ubudiyet, vasıtası ile her hangi mecazi bir sahibe olmaksızın, Allah’a yakınlaşır. Başka bir deyimle ubudi­yet; (Allah’a kulluk etmek) bir «Sülük» […]

TEVBE 2

TEVBE 2 Bismillahirrahmanirrahim Bütün Kâinatı yaratan, âlemlerin Rabbine hamd ol­sun, Salât ve Selâm’ı O’nun kulu, habibi, sırrının koru­yucusu, emirlerinin tebliğlisi yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.Â.A.)e ve onun temiz evlatlarına olsun. Eûzü billahi mineşşeytaniraciym : «Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bize rahmet edip günahlarımızı bağışlamazsan, muhakkak ki, hüsrana uğrayanlar­dan oluruz.» (A’raf: 23) Geçen geceki konumuz tövbe […]

İNSANİYET MEKTEBİ

İNSANİYET MEKTEBİ Bismillahirrahmanirrahim Konumuz insaniyet mektebidir. Bizim (Kısa süre ön­ce) tanıdığımız ve dünyada yegâne araştırmacı ve muhakkik olan insan. Kendisi, daima kendi bahis konularından biri ola gelmiştir. Yani; İnsanın bahis konusu ettiği me­selelerden biri de kendisi olmuştur. İnsaniyet kelimesinin anlamı, bir çeşit yücelik ve kutsiyet taşımaktadır. Nasıl ki, insanın hayvan üstü özel­likleri mukaddesat olarak tanınmakta; […]

SORUNLAR VE ZORLUKLAR

SORUNLAR VE ZORLUKLAR Bismillahirrahmanirrahim Önceki toplantıda şu konuya değinmiştim; İnsan nef­sinin olgunlaşmasına, ahlâkının tasfiye edilmesine ve vücudunda gizli bulunan güçlerin harekete, geçmesine sebep olan ve insan vücudunu tahrik eden bir güç hük­münde olan her konu, acı olaylar, zorluklar ve so­runlardır. Şimdi bu konu dolayında biraz açıklama yap­mak istiyorum.

ALLAH’IN LÜTUFLARI – ZORLUKLAR

ALLAH’IN LÜTUFLARI – ZORLUKLAR Kur’ân ayetleri ve hadis-i şeriflerde şu konu sürekli göze çarpmaktadır: Allah, falan Peygamber veya Salih kulunu belalar ve zorluklara maruz bıraktı. Veya Allah bela ve zorluklan, özel lütuf ve rahmetine şamil kıldığı kullarına yöneltiyor. Veyahut belalar ve sorunlar Allah’ın hediyeleridir. Örneğin bir hadisi şerifte şöyle zikredilmek­tedir : «Bir kişi seyahate çıktığı […]

ZORLUKLARIN YAPIMCILIĞI

ZORLUKLARIN YAPIMCILIĞI Belalar, zorluklar ve sorunların insan vücudunda ne gibi bir etki bıraktığı ve taşıdıkları felsefe anlaşıldığı zaman, ancak bu iki sorunun cevabı anlaşılmış olur. Bilin­melidir ki, yaratılış kanunu hükmüyle, birçok kemal ve tekâmül ancak zorluklar, bela ve sorunlara karşı müca­dele vermek, olaylara karşı meydanlarda savaşmakla el­de edilir. Belalar yalnızca birtakım gerçek değer­lerin ortaya çıkmasına […]

ÎLÂHİ İMTİHAN

ÎLÂHİ İMTİHAN İkinci soruya gelince, bu konularda imtihanın ne an­lamı vardır? Bu sorunun cevabı, yukarıda söylediklerimizden bi­raz anlaşılmaktadır. Ama biraz daha açıklanmalıdır: Bir meçhulü açıklığa kavuşturmak için bir şey im­tihana tabi tutulur. Bunun için de bir ölçü kullanırlar. Bir malın ne kadar olduğunu anlamak için terazide tar­tılması gibi. Terazi sadece tartış aracıdır. Sadece cismin gerçek […]