Mekkî Âyetlerin Husûsiyetleri

Mek­kî Âyet­le­rin Hu­sû­si­yet­le­ri

Mâ­lum ol­du­ğu üze­re ilk nâ­zil olan âyet­ler tev­hî­de dâ­vet, öl­dük­ten son­ra di­ril­meye îman, mü’min­le­ri cen­net­le müj­de­le­me, kâ­fir­le­ri ve âsî­le­ri ce­hen­nem ile in­zâr gi­bi akî­de­vî hu­sus­lar­da idi. Bu mev­zû­lar­da muh­te­lif de­lil­ler­le ik­nâ et­mek sû­re­tiy­le in­san­la­rın îman­la­rı­nı kuv­vet­len­dir­dik­ten son­ra, mu­âme­lât­la alâ­ka­lı hü­küm­ler in­me­ye baş­la­dı. Çün­kü in­san­lar bâ­tıl îti­kad ve alış­kan­lık­la­rı­na sı­kı sı­kı­ya bağ­lı ol­duk­la­rı için bun­lar­dan vaz­geç­me­le­ri çok ko­lay de­ğil­di. Ted­rî­cî­li­ğe ri­âyet et­me­den, in­san­la­rı kö­tü alış­kan­lık­lar­dan arın­dır­ma­ya ça­lış­mak, nef­re­te ve uzak­laş­ma­ya se­be­bi­yet ve­re­bi­lir­di.

Haz­ret-i Âi­şe vâ­li­de­miz şöy­le de­mek­te­dir: Continue reading